Resolution 1580 (2007)/19.2/cmt/sv

From Rilsource

Jump to: navigation, search

19.2. förstärka undervisningen om vetenskapens grunder, dess historia, dess epistemologi [kunskapsteori] och dess metoder jämsides med undervisning i objektiv vetenskaplig kunskap;

  • 'vetenskapens grunder, -- Tyvärr saknas ofta "objektiv vetenskaplig kunskap" och särskilt gäller detta ursprungsfrågorna (vilket t ex Europarådet visar särskilt tydligt med denna resolution). Vi kan hålla med om att "objektiv" inte betyder att ateistisk naturalistisk filosofi ensidigt bestämmer vad som är normen för vad som får anses "objektivt". (RIL)
  • dess historia -- Vi ser fram emot att Europarådet äntligen kommer att anstränga sig för att upplysa den unga generationen om att de flesta grundarna av den moderna vetenskapen, inklusive Newton, Kepler, Pascal, Linné m fl, var hängivet skapelsetroende. Se t ex följande listor med många välkända namn. Vi hjälper alltså gärna till med att ta fram gamla tidigare välkända faktauppgifter men som "glömts bort" av ett naturalistiskt vetenskapssamhälle som de senaste hundra åren ägnat sig åt att systematiskt "glömma" att nämna mängder med sådana fakta i utbildningsmaterial. (RIL)
  • ...dess epistemologi [kunskapsteori] och dess metoder -- Olyckligtvis fungerar inte naturvetenskapernas empiriska metoder på händelser som redan hänt (dvs på historia). Och olyckligtvis råkar just frågor om ursprung falla under kategorin historia (det som varit har redan hänt, och mycket av det kan inte upprepas). Men menar Europarådet verkligen att även kristna skapelsetroende, varav flera är experter på just kunskapsteori, får hjälpa till att undervisa alla om vetenskapens kunskapsteori? Den medger nämligen inte att man, som Europarådet gör, låter påskina att storskalig evolution skulle vara "fakta"! Tanken om storskalig evolution uppfyller inte ens grundläggande naturvetenskapliga kriterier! Faktum är att många evolutionsbiologer därför på senare tid har börjat sträva efter en omdefinition av vetenskapsbegreppet, eftersom det är enda sättet för evolutionsteorin att någonsin kunna uppfylla naturvetenskapliga kriterier... Vi bistår alltså mer än gärna Europarådet med det som brister hos dem ifråga om kunskapsteori, och vi hjälper gärna till med de förändringar som behövs för att uppnå att en mer objektiv vetenskaplig kunskap sprids inom Europas utbildningssystem. (RIL)
Personal tools