Storskalig funktion hos endogena retrovirus/sv

From RilSource
< Storskalig funktion hos endogena retrovirus
Revision as of 15:05, 15 December 2008 by imported>SHL
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


Storskalig funktion hos ‘endogena retrovirus’


Cmi.logo.png Från Creation Ministries International
översättning av originaltext hämtad från CMI

Av Shaun Doyle
Översättning: Rolf Lampa, rubriker tillagda


Dna lightblue.jpg

Endogena retrovirus (ERVs) utgör några av de mest anförda evidensen för evolutionen. Endogena retrovirus ingår i den uppsättning "skräp-DNA" som den stora majoriteten av vårt DNA förmodas bestå av. Endogena retrovirus (ERVs) sägs vara parasitiska retrovirala DNA-sekvenser som smittade vår arvsmassa för länge sedan, och som har stannat där sedan dess. Dessa korta DNA-strängar finns i hela det mänskliga genomet och utgör omkring 5% av vårt DNA,[1] eller omkring 10% av den totala mängden DNA som är klassad som flyttbara (transposable) element (dvs 50%).[2]

Dock är begreppet "endogenous retrovirus" en lite missvisande benämning. Det finns flera fall där små flyttningsbara element, som antagits vara endogena retrovirus, har visat sig ha funktioner, vilket ogiltigförklarar hävdandet om "insättning av slumpmässiga retrovirus". Till exempel studier av embryonal utveckling hos möss antyder att flyttningsbara element (varav ERVs är en delmängd) kontrollerar embryots utveckling. Flyttbara (transposable) element verkar vara inblandade i kontrollen av händelseförloppet och genuttrycksnivån under utvecklingen genom att flytta till / från områden för genkontroll.[3]

Mångtydig genetisk information

Vidare, forskare har nyligen identifierat en viktig funktion för en stor del av det mänskliga genomet som har kallats ERV. De fungerar som promoters (initiativtagare, befrämjare) för påbörjan av transkription från olika alternativa startpunkter, vilket gör det möjligt att bilda olika RNA-transkripts från samma DNA-sekvens.

"Vi meddelar att de 51 197 existerande ERV-härledda promotorsekvenser som initierar transkription inom det mänskliga genomet, bland annat 1 743 fall där transkription initieras från ERV sekvenser som finns i gennärliggande promotorn eller i 5' oöversatta regioner (UTRs)."[4]

Och,

"Vår analys visade att retrovirala sekvenser i människans arvsmassa kodar för tiotals tusen aktiva promoters; transkriberade ERV sekvenser motsvarar 1,16% av det mänskliga gensekvenserna och PET-taggar som fångar transkripts initierade av ERVs täcker 22,4% av genomet."[5]

Så vi talar inte bara om ett småskaligt fenomen. Dessa ERVs stödjer transkriptionen i över en femtedel av det mänskliga genomet! "Dessa data visar potentialen hos retrovirala sekvenser att reglera den mänskliga transkriptionen i stor skala som överensstämmer med en väsentlig effekt av ERVs på funktionen och utvecklingen av det mänskliga genomet." [3] Här igen avslöjas och tillbakavisas tanken om att 98% av det mänskliga genomet är skräp, och det gör spinnet kring insättningsevolution (av retrovirus) ser ut som ett påklistrat John Blund emblem på det evolutionära etablissemanget. Dessa resultat stöder de slutsatser som dras av ENCODE-projektet, som funnit att minst 93% av DNA transkriberas till RNA.

Skräp-DNA ett historiskt misstag

Evolutionisterna har använt det spridda misstaget om "skräp-DNA" som "bevis" för att människor och Schimpanse har en gemensam förfader. Men om liknande sekvenser är funktionella, som de successivt har visat sig vara, avdunstar deras argument.

Det verkar som om evolutionisten Dr John Mattick, direktor för Institutet för Molekylär Biovetenskap vid University of Queensland, Brisbane, Australien, var mitt i prick i sin bedömning av allvaret i misstaget med "skräp-DNA":

"Misslyckandet med att inse alla konsekvenser av detta -- särskilt möjligheten att de mellanliggande icke-kodande sekvenserna kan sända parallell information ... kan mycket väl visa sig utgöra ett av de största misstagen i molekylärbiologins historia."[6]

Både bibliska skapelsetroende[7] och ID förespråkare[8], förutsade att flyttbara element såsom 'endogena retrovirus', skulle ha en funktion. År 2000 föreslog den skapelsetroende molekylärbiologen Linda Walkup att Gud kunde ha skapat flyttbara element för att befordra variation (anpassning) inom de bibliska slagen (Eng.: 'kinds', Hebr.: 'baramin', övers.anm).[7]

Tvärstopp - rita om alla fylogenetiska "släktträd"

Om 'skräp-DNA' är inte skräp då innebär det en stor käpp i hjulet för molekylära taxonomisternas arbete, som antog att 'skräp-DNA' hade friheten att mutera på måfå, utan att stoppas av kraven på funktionalitet. Som Williams påpekar:

'De molekylära taxonomisterna, som har utarbetat en evolutionär historia ("fylogenetiska träd") för nästan varje typ av liv, kommer att behöva frångå alla år av historiska rekonstruktioner baserade på 'skräp-DNA', och istället vänta på de fullständiga konsekvenserna skall framträda, innan de gör ett nytt försök.[9]

Relaterade artiklar

Mer läsning

References

  1. Conley, A.B., Piriyapongsa, J. and Jordan, I.K., Retroviral promoters in the human genome, Bioinformatics 24(14):1563–1567, 2008.
  2. Thornburg, B.G., Gotea V. and Maka?owski W., Transposable elements as a significant source of transcription regulating signals, Gene 365:104–110, 2006.
  3. 3.0 3.1 Batten, D., No joy for junkies, Journal of Creation (TJ) 19(1):3, 2006; <creationontheweb.com/junkies>.
  4. Conley et al., ref 1, p. 1563.
  5. Conley et al., ref 1, p. 1566.
  6. Mattick, J., citerad i: Gibbs, W.W., The unseen genome: gems among the junk, Scientific American 289(5):26–33, November 2003; pp. 29–30.
  7. 7.0 7.1 Walkup, L., ‘Junk’ DNA: evolutionary discards or God’s tools?, Journal of Creation (Technical Journal) 14(2):18–30, 2000; <creationontheweb.com/dnajunk>.
  8. Luskin, C., ‘Large Scale’ function for endogenous retroviruses: Intelligent Design prediction fulfilled while another Darwinist argument bites the dust, Discovery Institute, 21 August 2008, <http://www.evolutionnews.org/2008/08/function_for_endogenous_retrov.html>
  9. Williams, A., Astonishing DNA complexity demolishes neo-Darwinism, Journal of Creation 21(3):111–118, 2007; p. 113.