Revision history of "Resolution 1580 (2007)/4/sv"

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 337 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 337 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 337 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 19:32, 10 December 2007imported>RIL 337 bytes 0 Ny sida: 4. Den främsta måltavlan för nutida kreationister, av vilka de flesta har kristen eller muslimsk tro, är utbildningen. Kreationister inriktar sig på att säkerställa att deras idéer ...
  • curprev 19:32, 10 December 2007imported>RIL 337 bytes 0 Ny sida: 4. Den främsta måltavlan för nutida kreationister, av vilka de flesta har kristen eller muslimsk tro, är utbildningen. Kreationister inriktar sig på att säkerställa att deras idéer ...
  • curprev 19:32, 10 December 2007imported>RIL 337 bytes +337 Ny sida: 4. Den främsta måltavlan för nutida kreationister, av vilka de flesta har kristen eller muslimsk tro, är utbildningen. Kreationister inriktar sig på att säkerställa att deras idéer ...