Revision history of "Resolution 1580 (2007)/15/sv"

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 677 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 677 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 677 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 21:03, 10 December 2007imported>RIL 677 bytes 0 Ny sida: 15. Undervisning om alla fenomen rörande evolutionen som en grundläggande vetenskaplig teori är därför avgörande för våra samhällens och demokratiers framtid. Av den orsaken måste...
  • curprev 21:03, 10 December 2007imported>RIL 677 bytes 0 Ny sida: 15. Undervisning om alla fenomen rörande evolutionen som en grundläggande vetenskaplig teori är därför avgörande för våra samhällens och demokratiers framtid. Av den orsaken måste...
  • curprev 21:03, 10 December 2007imported>RIL 677 bytes +677 Ny sida: 15. Undervisning om alla fenomen rörande evolutionen som en grundläggande vetenskaplig teori är därför avgörande för våra samhällens och demokratiers framtid. Av den orsaken måste...