Revision history of "Resolution 1580 (2007)/12/sv"

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 423 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 423 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 18:36, 15 December 2007imported>RILm 423 bytes 0 1 revision(s)
  • curprev 20:46, 10 December 2007imported>RIL 423 bytes 0 Ny sida: 12. Vår moderna värld är baserad på lång historia där utvecklingen av vetenskap och teknologi utgör en viktig del. Det vetenskapliga angreppssättet är dock fortfarande inte väl f...
  • curprev 20:46, 10 December 2007imported>RIL 423 bytes 0 Ny sida: 12. Vår moderna värld är baserad på lång historia där utvecklingen av vetenskap och teknologi utgör en viktig del. Det vetenskapliga angreppssättet är dock fortfarande inte väl f...
  • curprev 20:46, 10 December 2007imported>RIL 423 bytes +423 Ny sida: 12. Vår moderna värld är baserad på lång historia där utvecklingen av vetenskap och teknologi utgör en viktig del. Det vetenskapliga angreppssättet är dock fortfarande inte väl f...