Days of Praise:Svärdet

From RilSource
Revision as of 16:50, 4 August 2010 by imported>RIL (Days of Praise:The Sword moved to Days of Praise:Svärdet)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

{{#vardefine:book|Days of Praise:Svärdet}}{{#vardefine:lang|}}{| class="wikitable" valign="top" BORDER="0" CELLPADDING="5" CELLSPACING="0" style="width:100%" |- valign="top" |width="13%" align="left"| [[{{#var:book}}{{#var:lang}}|<< Prev]] |width="74%" align="center"| Introduction [{{#replace:https://rilsource.org/w/index.php?title=Special:TrPrep&page=Days of Praise:Svärdet| |_}} translate] |width="13%" align="right"| [[{{#var:book}}{{#var:lang}}|Next >>]] |}[[Category:{{#var:book}}{{#var:lang}}]]


== <balloon title="{{#replace:The Sword

|'"`UNIQ--nowiki-00000001-QINU`"'|}}">{{#replace:Svärdet | |}}</balloon> ==


<balloon title="{{#replace:"Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

|'"`UNIQ--nowiki-00000003-QINU`"'|}}">{{#replace:"Tro inte att jag har kommit för att sända frid på jorden: Jag kom inte för att sända frid, utan svärd." | |}}</balloon>  <balloon title="{{#replace:(Matthew 10:34)

|'"`UNIQ--nowiki-00000005-QINU`"'|}}">{{#replace:(Matteus 10:34) | |}}</balloon> 

<balloon title="{{#replace:The Christian life is a life of war, and the Christian soldier must be a skilled swordsman if he is to survive and win.

|'"`UNIQ--nowiki-00000007-QINU`"'|}}">{{#replace:Det kristna livet är ett liv i krig, och den kristna soldaten måste vara en skicklig krigare om han ska överleva och vinna. | |}}</balloon>  <balloon title="{{#replace:In our text, Jesus taught that a peaceful life would not be the Christian’s lot, but a life of swordsmanship instead.

|'"`UNIQ--nowiki-00000009-QINU`"'|}}">{{#replace:I texten undervisade Jesus att ett fridfullt liv inte skulle vara den kristnes lott, utan ett liv fyllt av fäktkonst istället. | |}}</balloon> 

<balloon title="{{#replace:The first "sword" mentioned in the Old Testament was not a sword of metal, but a "flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life" (Genesis 3:24).

|'"`UNIQ--nowiki-0000000B-QINU`"'|}}">{{#replace:Det första "svärd" som nämns i Gamla Testamentet var inte ett svärd av metall, utan ett "flammande svärd som svängdes åt alla håll för att vakta vägen till livets träd" (Första Moseboken 3:24). | |}}</balloon>  <balloon title="{{#replace:Likewise, the final sword mentioned in the New Testament is "the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth" (Revelation 19:21).

|'"`UNIQ--nowiki-0000000D-QINU`"'|}}">{{#replace:Likaså utgörs det sista svärdet som nämns i Nya Testamentet av "svärdet av honom som satt på hästen, vars svärd utgick från hans mun" (Uppenbarelseboken 19:21). | |}}</balloon>  <balloon title="{{#replace:This is the fiery sword with which the coming "man of sin" (2 Thessalonians 2:3) will be defeated "whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming" (v.8).

|'"`UNIQ--nowiki-0000000F-QINU`"'|}}">{{#replace:Detta är det brinnande svärd med vilket "syndens människa" (2 Tess 2:3) kommer att besegras "som Herren skall förtära med sin muns anda, och skall förinta med det starka ljusskenet av sin ankomst" (v.8). | |}}</balloon>  <balloon title="{{#replace:"He shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked" (Isaiah 11:4).

|'"`UNIQ--nowiki-00000011-QINU`"'|}}">{{#replace:"Han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda skall han dräpa de ogudaktiga" (Jes 11:04). | |}}</balloon> 

<balloon title="{{#replace:The mighty "word of the LORD" by which "were the heavens made" (Psalm 33:6) is still a flaming sword, turning every way, for "out of his mouth went a sharp twoedged sword" (Revelation 1:16) as John saw Him in His present glory.

|'"`UNIQ--nowiki-00000013-QINU`"'|}}">{{#replace:Det mäktiga "Herrens ord" genom vilket "himlarna har skapats" (Ps 33:6) är fortfarande ett flammande svärd, som vänder sig åt alla håll, ty ut "ur hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd" (Uppenbarelseboken 1:16) så som John såg honom i den härlighet Han besitter nu. | |}}</balloon> 

<balloon title="{{#replace:Furthermore, we can wield this same sword by His Spirit, for "the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword... a discerner of the thoughts and intents of the heart" (Hebrews 4:12).

|'"`UNIQ--nowiki-00000015-QINU`"'|}}">{{#replace:Dessutom kan vi svinga samma svärd genom Hans Ande, ty "Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd... domare över hjärtats tankar och uppsåt "(Heb 4:12). | |}}</balloon> 

<balloon title="{{#replace:The Christian armor, as outlined in Ephesians 6:13-17, is all defensive armor with the one exception of the prayerful use of "the sword of the Spirit, which is the word of God" (v.17).

|'"`UNIQ--nowiki-00000017-QINU`"'|}}">{{#replace:Den kristna rustningen, som den beskrivs i Efesierbrevet 6:13-17, utgörs av idel försvarsvapen med ett enda undantag för den andäktiga användningen av "Andens svärd som är Guds ord" (v.17). | |}}</balloon>  <balloon title="{{#replace:In this wonderful text, the spoken "word of God" is in view -- the sword applied, on either edge, turning every way, probing exactly when and where needed in each encounter of every battle of the Christian warfare.

|'"`UNIQ--nowiki-00000019-QINU`"'|}}">{{#replace:I denna underbara text, är det talade "Guds ord" i sikte - svärdet tillämpat, på vardera eggen, svängandes åt alla håll, undersökande exakt när och var det behövs i varje sammanstötning i varje strid i den kristna krigföringen. | |}}</balloon> 

HMM, www.icr.com