Anpassning av bakterie till att leva på nylonavfall/sv/short

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Kortversion: Anpassning av bakterie till att leva på nylonavfall

Av Don Batten, översättning Rolf Lampa,
CMI originaltitel: "The adaptation of bacteria to feeding on nylon waste"
Först publicerad: Journal of Creation 17(3):3–5, December 2003


Cmi.logo.png From Creation Ministries International
Translation of original text from CMI

Full längd
1975 upptäcktes att bakterier (Flavobacterium sp. K172 och Pseudomonas sp. NK87) kunde leva på avfallsprodukterna av nylon som dess enda källa till kol och nitrogen

... till synes nya förmåga.

...ingen likhet (homology) med kända enzymer har hittats.

Apologeter för materialism... exempel på ny information genom slumpvisa mutationer och naturligt urval, t.ex. Thwaites in 1985. Thwaites påståenden har repeterats av många utan att förnyad och kritisk granskning skett sedan dess.

Är beläggen konsistenta med att slumpvisa mutationer genererar de nya generna?

Thwaites hävdar att den nya enzymen uppstod genom en "frame shift" mutation. ... Det finns emellertid goda skäl att tvivla på påståendet att ... slumpvisa mutationer och naturligt urval kan generera nya enzymer, (extrem osannolikhet att något sådant ... [1])

Bevisen mot den evolutionära förklaringen inkluderar:

  1. Det finns fem omflyttbara element på pOAD2 plasmiden. När transposon-enzymer kodade i dem aktiveras orsakas genetisk rekombination. Utifrån påförd stress, såsom hög temperatur, exponering mot gift, eller svält, kan aktivera transposering (genetisk omflyttning). Närvaron av transposoner i sådant antal pekar på att plasmiden är designad att anpassa sig när bakterien är under stress.
  2. Alla fem omflyttbara element är identiska, med 764 baspar (bp) vardera. (> 8% av plasmiden). Hur kunde slumpvisa mutationer frambringa tre nya katalytiska/nedbrytningsbara gener (kodar för EI, EII och EIII) utan att åtminstone några ändringar uppstår på de omflyttningsbara elementen? ...cirkulärt resonemang att förmodligen har slumpvisa mutationer skapat de tre enzymerna, ... Vidare, anpassningen till nylon-förtäring tar inte särskilt lång tid (se punkt 5 nedan), så tillägget av de omflyttningsbara elementen i efterhand kan inte på allvar hävdas.
  3. Alla tre typer av nylon-nedbrytande gener förekommer på plasmider och endast på plasmider. Ingen förekommer på de viktigaste bakterie-kromosomer av antingen Flavobacterium eller Pseudomonas. Detta ser inte ut som slumpmässigt ursprung av dessa gener - Chansen för att detta inträffar är låg. ...
  4. Antisens-DNA-strandet på de fyra nylongenerna som undersöktes i Flavobacterium och Pseudomonas saknar stop-kodon. Detta är mycket anmärkningsvärt på en total av 1 535 baser. Sannolikheten för att detta skall hända av en slump i alla fyra antisens-sekvenserna är omkring 1 på 1012. Vidare, ... avsaknaden av stopp-kodon i antisens-delarna av alla gener kan inte bero på någon enhetlighet i generna själva (eller i deras anfäder).

Häpnad!

Yomo et al., uttrycker deras häpnad:

‘Dessa resultat antyder att det kan finnas någon okänd mekanism bakom utvecklingen av dessa gener för nylon oligomer enzymer.

‘Förekomsten av en lång NSF (non-stop frame) i antisens-strandet verkar vara ett sällsynt fall, men det kan bero på de ovanliga egenskaperna hos de generna eller plasmiderna för nylon-oligomer nedbrytning.

‘Följaktligen, den faktiska förekomsten av dessa NSFs får oss att spekulera om att någon speciell mekanism finns i området av dessa gener.’

Det ser ut som rekombination av kodon (baspar-trillingar), inte enskilda baspar, har inträffat mellan start och stopp-kodonen för varje sekvens. Det skulle vara ungefär det enklaste sättet som antisense-strandet kunde skyddas från att generera stop-kodon. Mekanismen för en sådan rekombination är okänd, men det är högst sannolikt att (omflyttningsbara) transposon-gener är inblandade.

Intressant nog visar Yomo et al. också att det är högst osannolikt att någon av dessa gener uppkom genom en 'frame shift' mutation, eftersom sådana mutationer (framåt eller bakåt) skulle ha genererat många stopp-kodon. Detta ogiltigförklarar Thwaites påstående att en funktionell gen uppstod ur en rent slumpmässig process (en olyckshändelse).


  • De japanska forskarna visade att nylonnedbrytande förmåga kan erhållas de novo (på nytt) i laboratoriekulturer av Pseudomonas aeruginosa [stam] POA, som till en början inte hade några enzymer kapabla att nedbryta nylon-oligomerer. Detta uppnåddes på bara nio dagar! Snabbheten hos denna anpassning pekar på en speciell mekanism för sådan anpassning, inte på något så slumpmässigt som slumpmässiga mutationer och urval.
  • Forskarna har inte kunnat fastställa någon förmodad fäderneärvd gen till nylon-nedbrytande gener. De representerar en ny genfamilj. Detta tycks utesluta genduplikation som källa till råvara för nya gener.

P. aeruginosa kromosomen har 6,3 miljoner baspar ... ett stort genom innebär att endast en relativt liten mutationshastighet kan tolereras inom den faktiska kromosomen, annars skulle det leda till fel-katastrof ('error catastrophe'). Det finns inget sätt som vanliga mutationer i en kromosom kan skapa ett nytt enzym på nio dagar, och hypermutation av kromosomen själv skulle resultera i icke livskraftiga bakterier.

Plasmider verkar vara anpassningsbara element som designade för att göra bakterier kapabla att anpassa sig till nya situationer medan det uppehåller integriteten hos huvudkromosomen.

Stasis (stabilitet) i bakterier

P. aeruginosa var först namngiven ... 1872. Det har fortfarande samma funktioner som identifierar den som sådan. ... denna bakterie inte utvecklats till en annan typ av bakterie. Notera att antalet möjliga bakterie-generationer under 130 års tid är enorm, motsvarande tiotals miljoner år av mänskliga generationer, omfattande ursprungshistorian även för de förmodade gemensamma förfadern till apa och människa, enligt evolutionär historia. ... stasis råder (stabilitet), inte gradvis utveckling. Enbart detta i sig borde leda till tvivel kring det evolutionära paradigmet. Flavobacterium fick sitt namn 1889 och det har fortfarande samma egenskaper som då det ursprungligen beskrevs.

Det verkar klart att plasmider är designade särdrag hos bakterier som möjliggör anpassning till nya födo-resurser eller nedbrytning av toxiner. Detaljerna om exakt hur de gör detta återstår att bli klargjorda. Resultaten så långt visar klart att dessa anpassningar inte uppstod genom slumpmutationer, utan genom en designad mekanism. ... Fortsatt forskning ... visa ... sofistikerat, icke-reducerbart komplext molekylärt system inblandat i plasmid-baserad anpassning -- evidensen pekar starkt på att ett sådant system finns. ... intelligent skapelse, inte slump.

Referenser

  1. Truman, R., Protein mutational context dependence: a challenge to neo-Darwinism theory: part 1, Journal of Creation 17(1):117–127; Truman, R. and Heisig, M., Protein families: chance or design? Journal of Creation 15(3):115–127.